Tietosuojaseloste


EU yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

Rekisterin ylläpitäjä

Imagon Oy
Lentolantie 14-16
36220 Kangasala
+358 8 632 630

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Samuli Heikkilä
+358 40 300 4002

 

Rekisterin nimi

Imagon Oy:n Asiakas- ja kumppanirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja kumppaniyritysten henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Imagon Oy:n palveluiden tuottamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää Imagon Oy:n asiakas- ja kumppaniyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi, työosoite, työpuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja kumppaniyrityksen henkilötietoja kerätään Imagon Oy:n tietojärjestelmiin. Tiedot saadaan ao. yritysten yhteyshenkilöiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Imagon Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Imagonilla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa yritystietoja viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella. Yritystietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Imagon Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Imagon Oy:n asiakas- ja henkilötietoihin.

Imagon Oy käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot suojatakseen Imagon Oy:n asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää mahdollisia korjauksia häntä koskeviin tietoihin joita Imagon Oy:n asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä yritystieto, jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: hallinto@imagon.com