Tietosuojaseloste


EU yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

Rekisterin ylläpitäjä

Neonpoint Oy
Lentolantie 14-16
36220 Kangasala
+358 10 4250 400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tomi Suhonen
 +35850 312 0050

 

Rekisterin nimi

Neonpoint Oy:n Asiakas- ja kumppanirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja kumppaniyritysten henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Neonpoint Oy:n palveluiden tuottamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää Neonpoint Oy:n asiakas- ja kumppaniyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi, työosoite, työpuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja kumppaniyrityksen henkilötietoja kerätään Neonpoint Oy:n tietojärjestelmiin. Tiedot saadaan ao. yritysten yhteyshenkilöiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Neonpoint Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Neonpointilla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa yritystietoja viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella. Yritystietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Neonpoint Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Neonpoint Oy:n asiakas- ja henkilötietoihin.

Neonpoint Oy käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot suojatakseen Neonpoint Oy:n asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja pyytää mahdollisia korjauksia häntä koskeviin tietoihin joita Neonpoint Oy:n asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä yritystieto, jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi mitä pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: neon@neonpoint.fi